[A9] در دفاع از تفکر فلسفی (بیژن عبدالکریمی )

دوشنبه 6 بهمن 1393 ساعت 10:52

قسمت اول :در زمانه ما تفکر اصیل و حقیقی ناگزیر از مسیر فلسفه می گذرد. یعنی در روزگار ما نمی توان برای تفکر حقیقی و حتی برای گسست از تفکر متافیزیکی، از مسیری غیر از مسیر فلسفه عبور کرد. البته این سخن به این معنا نیست که تفکر مطلقاً مساوی با متافیزیک یونانی است، بلکه بدین معناست که شما نمی توانید فقط غرق در اخبار و روایات یا غرق در عرفان باشید و درکی از علم و عقلانیت جدید و بسط سوبژکتیویسم و نیهیلیسم متافیزیکی روزگار ما نداشته باشید و مدعی صاحب نظر بودن و اهل تفکر بودن نیز باشید. فلسفه -تفکر در معنای عام کلمه- یعنی تفکر در باب اصول و کلی ترین و غایی ترین مبادی فکری بشر. فلسفه قوام بخش فرهنگ و تمدن و افق حیات فردی و قومی است. یعنی هر فرهنگ، هر سنت تاریخی و هر تمدنی که بر اساس یک فرهنگ و درون یک سنت نظری تاریخی شکل گرفته و می گیرد، قوامش به تفکر متفکران و فلسفة فیلسوفان و ادب و هنر هنرمندان است و نه دانش تکنسین ها و علوم تجربی دانشمندانش. این سخنرانی 3 آذرماه 1393، در همایش روز جهانی فلسفه در دانشگاه صنعتی شریف و به همت اندیشکده مهاجر ایراد شده است.

قسمت دوم :